Nahrávam ...

Reklamácie

Reklamačný poriadok Ultrafix, s.r.o

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na vykonanú servisnú službu (ďalej len „Servisná služba“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Ultrafix, s.r.o, so sídlom Stožok 313, 962 12 Detva, IČO 45935254,Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19260/S.

3. „Kupujúci“ je:

-spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje Servisná službu pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

-fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o Servisnej službe.

4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

II. Záručné podmienky

1. Ak zariadenie po zrealizovaní Servisnej služby vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je zariadenie po Servisnej službe Kupujúcemu predané v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený zariadenie po Servisnej službe neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí zariadenia po Servisnej službe Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Servisnej služby, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby na náhradné diely sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba je v prípade používaného výrobku 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia po Servisnej službe kupujúcim. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

4. V prípade, že je reklamované zariadenie po Servisnej službe je doručené poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba toto zariadenie  prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Zariadenie po Servisnej službe zaslané na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame zásielky poistiť.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

6. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

III. Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni (servisnej pobočke), prípadne poštou na adresu pobočky.

2 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy zariadenia po Servisnej službe opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv zariadenia po Servisnej službe určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie zariadenia po Servisnej službe, v ktorom presne označí vady zariadenia po Servisnej službe v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

4. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. V situácii, keď je zariadenie po Servisnej službe potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bolo zariadenie po Servisnej službe zabalené do vhodného obalu, ktorý zariadenie po Servisnej službe dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého obsahu a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6. V prípade, že je reklamovaný predmet doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento zásielku prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

8. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného zariadenia po Servisnej službe a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode zariadenie po Servisnej službe spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia zariadenia po Servisnej službe do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii so zariadením po Servisnej službe, náhradným dielom  t.j. najmä pri:

  • porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
  • Reklamáciu za prípadné nedodanie zariadenia po Servisnej službe vinou kuriéra alebo poškodenia zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený zariadenie po Servisnej službe kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie zariadenia po Servisnej službe kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  • Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie zariadenia po Servisnej službe.
  • Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom  servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci.
  •  Pri servise zariadenia sa uplatňuje záručná doba 3 mesiace na servisný úkon. Na potopené zariadenie resp.  poškodené tekutinou sa záruka nevzťahuje.
  • Zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení zariadenia (servisnom úkone)  v našom servisnom stredisku. Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť) alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Servisné stredisko nemá žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.
  • Kupujúci si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení alebo na pamäťovom médiu. Servisné stredisko za stratu dát pri servisnom zásahu nezodpovedá. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových  kariet ponechaných v zariadení

 

IV.Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch zariadenia po Servisnej službe urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí zariadenie po Servisnej službe dopraviť do servisného strediska.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.    [recaptcha]